Gorica Zonjić, Dipl.pravnik

Секретарка Секретаријата за општу управу, друштвене дјелатности, урбанизам,комуналну дјелатност и заштиту животне средине

Дипл.правник

Адреса: Општина Андријевица ул. Бранка Делетића бб
Телефон: 068/740-206
Фаx: 051/243-171
E-mail: [email protected]


Рођена у Андријевици 1959.године. Дипломирала на Правном факултету у Подгорици. У Општини Андријевица засновала радни однос 1991.године. Именована на мјесто секретарке секретаријата локалне управе 23.05.2013.године. Удата и има ћерке Марију и Јелену.

Надлежности секретаријата локалне управе:

 • праћење и унапређивање система локалне самоуправе,
 • послове опште управе: вођење матичних књига вјенчаних, издавање извода и увјерења из истих, закључење брака; послови овјере преписа, потписа и рукописа; вођење и ажурирање бирачког списка; административно-техничке послове за спровођење избора, референдума и увођења самодоприноса,
 • сарадњу са невладиним организацијама ;
 • послове јавних набавки у складу са Законом ;
 • послове у вези са оснивањем и организацијом мјесних заједница;
 • канцеларијско пословање (послови писарнице и архиве, послови пријема и доставе поште, обрада предмета и других докумената примјеном савремене електронске технологије и други послови из области канцеларијског пословања, утврђени законом и подзаконским прописима);
 • припрему прописа и других аката из области социјалне и дјечје заштите:
 • вршење стручних и других послова који су, сходно прописима, повјерени посебном радном тијелу за збрињавање расељених лица,
 • предлагање оснивања јавних установа из области образовања;
 • стварање услова за развој и унапређење спорта дјеце, омладине и грађана, обезбјеђивање услова трениг и такмичење спортиста; подстицање спортске активности лица са инвалидитетом и подстицање васпитно образовног и стручног рада у спорту;припрему пр описа из области планирања и уређења простора и грађевинског земљишта;
 • припрема израду и доношења просторног плана општине, генералног урбанистичког плана, детаљних урбанистичких планова и урбанистичких пројеката;
 • рјешавање по захтјевима за издавање рјешења о локацији за изградњу и реконструкцију објеката;
 • рјешавање по захтјевима за издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката и претварање заједничких дјелова зграде у стан, као и по захтјевима за претварање посебних и заједничких дјелова стамбене зграде у стамбени и пословни простор;
 • издавање употребне дозволе за објекте или дијелове објекта, за које је издата грађевинска дозвола;
 • унапређење и заштиту околине, заштиту природе и природних добара;
 • обезбјеђење развоја у обављању комуналних дјелатности:
 • учествовање у припреми прописа којима се утврђују комуналне таксе;
 • израду Елабората о постављању привремених објеката и утврђивање услова за постављање привремених објеката;
 • вођење евиденције назива и граница насеља, улица и тргова и одређивање бројева зграда;
 • вођење евиденције комуналних и отпадних вода, корисника и загађивача водопривредних објеката и постројења;
 • праћење организовања органа у стамбеним зградама и предузимање мјера за организовање; вођење регистра управника и предлагање именовања привременог управника стамбене зграде; вођење регистра власника стамбених зграда и њихових посебних дјелова и правила етажних власника;
 • врши послове у вези са рушењем постојећих објеката и уређаја и уклањање материјала, као и премјештање постојећих подземних и надземних инсталација;
 • вршење послова-рјешавање у поступку по захтјевима за одређивање категорије угоститељских објеката из надлежности локалне управе и вођење регистра тих објеката; овјеравање књига залби и цјеновника за пружање угоститељских и туристичких услуга; вршење и других послова у складу са законом;
 • припрему прописа и других аката који се односе на развој,изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење и управљање општинским путевима(локални путеви и улице у насељима), утврђивање висина накнаде за коришћење општинских путева, мјерила за категоризацију општинских путева; одређивање некатегорисаних путева и уређивање начина њиховог финансирања, одржавања, изградње, реконструкције и коришћења; уређивање јавног превоза путника у градском и приградском линијском и ванлинијском саобраћају;
 • давање сагласности за постављање огласно-рекламних паноа дуж саобраћајних површина;
 • уређивање аутобуских и такси стајалишта;
 • управни надзор код субјеката којима је повјерена функција обављања јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају.
 • Обезбједјује комунални ред и врши инспекцијски надзор у областима: паркирања, депоновања отпада, снадбијевање водом, одводјење отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, јавне расвјете, одржавање пијаца, паркова, зелених површина, саобраћајних ознака и сигнализације, сахрањивања, локалних путева, одржавање стамбених и других објеката, заштите од буке, радног времена, превоза путника у градском и приградском саобраћају и ауто такси превоза.
 • Припрема информативне и друге стручне материјале
 • припремање, планирање и израда Нацрта будзета општине;
 • управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и други м рачунима;
 • припрему прописа којима се утврђују локални јавни приходи и анализу ефеката примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике ;
 • врши, наплату и контролу локалних јавних прихода (пореза, приреза, такса и накнада) и то: пореза на непокретности, пореза на фирму, приреза порезу на доходак физичких лица, пореза на потрошњу, локалне комуналне таксе и накнаде за уређење грађевинског земљишта;
 • доношење рјешења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са законским и подзаконским прописима;
 • вођење регистра пореских обвезника и редовно усаглашавање стања регистра са регистром непокретности који води републички орган за некретнине;
 • прописивање облика и садржаја пореске пријаве;
 • предузимање мјера наплате локалних јавних прихода (хипотека, залога, забрана преноса новчаних средстава преко рачуна обвезника, наплата пореске обавезе из новчаних средстава обвезника, наплата дуговања из имовине обвезника, пленидба и продаја покретне или непокретне имовине, предлагање издавања привремене мјере забране располагања имовином);
 • доношење решења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са законом;
 • припрему периодичних извјештаја и информација о степену реализације локалних јавних прихода;
 • прати, проучава и предлаже мјере у области пољопривреде и водопривреде из домена својенадлежности на подручју општине;
 • прати, проучава и утврђује мјере за очување и заштиту водних подручја;
 • даје стручне савјете из области полопривреде и водопривреде;
 • обезбјеђује извршавање закона, одлука и других прописа из области пољопривреде и водопривреде, од интереса за општину;
 • издаје и водне услове, водне сагласности и водне дозволе, у домену својих надлежности;
 • спроводи Одлуку о сузбијању пољских штета;
 • води управни поступак (издавање увјерења о бављењу пољопривредом, старачке накнаде и друго). обавља послове који се односе на: предлагање акта која се односе на имовинска права и овлашћења које општина врши у погледу имовине која служи за остваривање њених функција и вођење евиденције те имовине;
 • врши покретање поступка за упис права на непокретностима; покретање поступка преноса права на грађевинском земљишту и вршење стручне обраде аката опреносу права на грађевинском земљишту;
 • припрема прописе и врши обраду аката у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења општине (одлуке, уговори, рјешења);
 • припрема уговоре о закупу градског грађевинског земљишта; уговоре о закупу пољопривредног земљишта
 • покреће поступак експропријације сходно Програму уређивања грађевинског земљишта и заступање општине до окончања поступка;
 • припрема предлоге одлука о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности које се експропришу у циљу изградње објеката који су од интереса за општину; вођење поступка и рјешавање о предаји неизграђеног градског грађевинског земљишта ранијих власника ради привођења намјени одређеној планом;
 • заступа Општину и њене органе пред надлежним судовима и органима ради заштите и остваривања имовинских и других права од интереса за Општину.