1. Јавни регистри и јавне евиденције
  • Дјеловодници из надлежности секретаријата
  • Евиденција свих запослених у органима општине Андријевица
  • Матичне књиге вјенчаних на територији општине Андријевица
 2. Нормативна акта
  • Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у општини Андријевица
  • Правилници, упутства, наредбе
 3. Извјештаји
  • Извјештај о раду секретаријата
  • Извјештај о раду из области предузетништва, борачко-инвалидскезаштите и радних односа
  • Извјештај о одржавању стамбених зграда
 4. Информације
  • Информација о стању локалних и некатегорисаних путева и мостова на територији општине Андријевица
  • Информација о организовању локалног саобраћаја на територији општине Андријевица
 5. Појединачни акти
  • Предмети у вези закључења брака
  • Рјешења која се односе на права, обавезе и одговорности из области рада и радних односа запослених у општини Андријевица
  • Увјерења, рјешења и остали појединачни актииз надлежности Секретаријата
 6. Подаци о запосленима у општини Андријевица
  • Радне књижице
  • Увјерења о држављанству
  • Увјерења о здравственој способности
  • Увјерења о стручној спреми и стручној оспособљености
  • Рјешења о заснивању радног односа
  • Рјешења о зарадама
  • Рјешења о другим примањима запослених
  • Рјешења о рјешавању стамбених питања запослених
  • Рјешења о годишњим одморима
  • Rјешења о дисциплинској и материјалној одговорности