Органи општине су:

Скупштина Општине и Предсједник Општине.

Скупштина је представнички орган грађана који функцију врши у складу са Уставом, законом и овим статутом. Скупштину чине одборници које бирају грађани на период од 4 године, у складу са законом.

Надлежности:

1.доноси Статут општине;
2.доноси прописе и друге опште акт;
3.доноси планове и програме развоја општине;
4.доноси локална планска документа;
5.доноси програм уређења простора;
6.доноси буџет и завршни рачун буџета;
7.доноси вишегодишњи инвестициони план;
8.уводи локалне приходе и утврђује висину општинских пореза, такса и накнада,
9.располаже општинском имовином;
10.утврђује услове за оснивање мјесних заједница и даје сагласност на одлуке о оснивању;
11.расписује референдум за територију општине или за дио територије;
12.одлучује о грађанској иницијативи;
13.одлучује о расписивању самодоприноса за територију општине;
14.оснива јавне службе;
15.одлучује о задуживању и давању гаранција, у складу са законом;
16.доноси одлуку о емисији хартија од вриједности;
17.даје сагласност за задуживање јавних служби чији је оснивач;
18.доноси одлуку о броју одборника;
19.врши верификацију мандата и одлучује о правима одборника;
20.бира и разрјешава предсједника скупштине, предсједника општине, секретара скупштине, предсједника и чланове скупштинских радних тијела;
21.даје сагласност на именовање и разрјешење потпредсједника општине и главног администратора;
22.подноси предлог за оцјену уставности и законитости аката државних органа, када оцијени да је повријеђено право на локалну самоуправу;
23.разматра Извјештај о раду предсједника општине, главног администратора и јавних служби чији је оснивач општина;
24.доноси пословник о свом раду;
25образује стална и повремена радна тијела за разматрање питања из своје надлежнсти;
26уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности и њихов развој, уређује услове и начин организовања послова у обављању комуналних дјелатности и одлучује о повјеравању обављања комуналних дјелатности;
27.прописује услове и начин давања на привремено коришћење градског-грађевинског земљишта;
28.прописује услове и начин изградње и постављања привремених објеката;
29доноси годишњи програм о прибављању непокретности за потребе општине;
30.одлучује о установљавању јавних признања и награда и звања почасног грађанина,
31.доноси одлуку о оснивању Савјета за развој и заштиту локалне локалне самоуправе, бира и разрјешава предсједника и чланове Савјета;
32.доноси одлуку о изради, употреби, чувању и уништавању печата;
33.доноси одлуку о употреби симбола;
34.утврђује начин и поступак учешћа грађана у вршењу јавних послова;
35.утврђује подручја и називе насеља, улица и тргова;
36.именује и разрјешава органе управљања, надзорне одборе и органе руковођења у јавним службама, односно даје сагласност на именовање и разрјешење органа руковођења јавних служби чији је оснивач општина;
37.даје сагласност на статут јавних служби, на статусне промјене, на повећање и смањење главнице, на план развоја, програм рада и друге програмске акте јавних служби;
38.доноси прописе о начину изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева, као и улица у насељима;
39.прописује услове и начин обављања превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто такси превоза и превоза за сопствене потребе;
40.прописује услове за развој предузетништва;
41.прописује услове за заштиту животне средине и појединих њених дјелова (квалитет ваздуха, заштита од буке, управљање чврстим отпадом и др.);
42.уређује односе у области становања и стара се о обезбјеђењу услова за одржавање стамбених зграда;
43.утврђује радно вријеме у одређеним дјелатностима и одређује подручја у којима се може обављати одређена дјелатност;
44.прописује услове и начин одржавања јавних сајмова локалног значаја,
45.доноси одлуку о накнади за рад одборника;
46.одлучује о успостављању сарадње са локалним заједницама у Црној Гори и иностранству;
47.покреће иницијативу за измјене и допуне закона и других прописа;
48.даје аутентично тумачење прописа које доноси;
49.доноси етички кодекс;
50.врши и друге послове утврђене законом.