Младен Ђукић,

Предсједник СО

Рођен 02.05.1985 у Беранама

Основну школу завршио је у Коњусима, а гимназију у Андријевици. Дипломирао је на Филозофском факултету у Никшићу 2012 године, на одсјеку српски језик и јужнословенске књижевности.

Младен Ђукић је предсједник општинског одбора Демократске Црне Горе у Андријевици.

Адреса: Општина Андријевица, ул. Бранка Делетића бб
Телефон: 051-243-610, Фаx: 051/243-171
Е-маил: [email protected],

Надлежности:

Предсједник скупштине предсједава скупштином, руководи њеним радом, стара се о реализацији одлука и других аката скупштине, представља скупштину, предлаже дневни ред, потписује акте скупштине, координира рад радних тијела, сарађује са предсједником општине и органима локалне управе, брине се о јавности рада скупштине и обавља друге послове у складу са законом, овим статутом и Пословником о раду.

У случају одсутности или спријечености предсједника, скупштином предсједава одборник којег одреди предсједник скупштине.

Ако наступе разлози услед којих предсједник није у могућности да одреди одборника који ће предсједавати скупштином, скупштином предсједава најстарији одборник.