Грађански биро врши послове који се односе на:

пријем свих захтјева странака, обраду и систематизовање захтјева (дјеловодник и канцеларијско пословање); пружање информација грађанима и другим заинтересованим субјектима о остваривању права пред органима локалне управе и службама, издавање формулара и образаца за подношење захтјева ради реализације права и обавеза грађана и других субјеката, давање упутстава неуким странкама, вођење евиденције свих примљених захтјева странака, ажурирање и праћење кретања управних и других предмета, који се налазе у раду органа локалне управе и служби, уручивање рјешења и других аката странкама које доносе органи локалне управе и службе, послове овјере потписа, рукописа и преписа, издавање извода из матичних књига вјенчаних , архивирање и чување аката органа локалне управе и служби, врши друге послове у складу са Законом и другим прописима;
припрема извјештај о раду Бироа за потребе Предсједника општине и Главног администратора

У Грађанском бироу се могу организовати и поједини послови из надлежности органа локалне управе и органа државне управе, који се односе на службене евиденције права и обавеза грађана на подручју општине и издавање извода из истих.