Жељко Ћулафић

Предсједник општине Андријевица

Жељко Ћулафић, рођен је 08.08.1985. године у Беранама. Основну школу завршио у Андријевици, средњу економску школу у Беранама. По струци је економски техничар.

Успјешан је дугогодишњи приватни предузетник.

Ожењен је, отац троје дјеце.

Функцију предсједника општине обавља од 01.10.2020. године.

Надлежности:

 1. представља и заступа општину,
 2. предлаже прописе и друге акте које доноси Скупштина, као и начин рјешавања појединих питања из надлежности Скупштине општине,
  стара се и одговоран је за извршавање закона, других прописа и општих аката, као и за спровођење стратешских докумената од општег значаја,
 3. стара се и одговоран је за извршавање пренесених и повјерених послова,
 4. утврђује организацију и начин рада локалне управе, на предлог главног администратора,
 5. именује и разрјешава потпредсједника општине и главног администратора, уз сагласност Скупштине,
 6. даје сагласност на акте о унутрашњој организацији и систематизацији органа локалне управе и јавних служби чији је оснивач општина,
 7. именује и разрјешава директоре агенција,
 8. поставља и разрјешава менаџера,
 9. именује и разрјешава старјешине органа локалне управе,
 10. подноси скупштини извјештај о свом раду, раду органа локалне управе и служби најмање једанпут годишње,
 11. усмјерава и усклађује рад органа локалне управе, јавних служби и агенција чији је оснивач општина, ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања јавних услуга, о чему доноси одговарајућа акта,
 12. врши надзор над радом локалне управе,
 13. доноси акте из своје надлежности и акте у извршавању пренесених и повјерених послова, уколико посебном прописом није другачије уређено,
 14. одговоран је за извршавање одлука и других аката које доноси скупштина и доноси акта за њихово извршавање,
 15. доноси акте којима обезбјеђује извршење буџета општине,
 16. стара се о рационалном коришћењу општинске имовине,
 17. располаже средствима текуће буџетске резерве у складу са одлуком Скупштине општине,
 18. доноси одлуку о улагањима, у складу са утврђеном инвестиционом политиком,
 19. даје мишљење о предлогу одлука и других аката које скупштини поднесу други предлагачи,
 20. рјешава сукоб надлежности између органа локалне управе, јавних служби и правних лица којима је одлуком Скупштине повјерено вршење одређених послова,
 21. одлучује о изузећу главног администратора и старјешина органа локалне управе,
 22. врши надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада Службе заштите,
 23. образује стручна радна тијела за послове из свог дјелокруга и доноси пословник о свом раду,
 24. привремено доноси акте из надлежности скупштине у складу са законом,
 25. врши распоред службених просторија и пословних зграда на коришћење органима општине, одлучује о располагању и коришћењу покретних ствари на начин утврђен законом,
  врши и друге послове у складу са законом и овим Статутом.