Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( „Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za poslove lokalne uprave opštine Andrijevica OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosilac “Euro-asfalt”doo Sarajevo,DSD Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Postrojenja za proizvodnju betona “Promaks S100”sa pratećim drobiličnim postrojenjem za preradu agregata čija izgradnja se planira na dijelu kat.parcela br.213/3 i 213/5 KO Zabrđe II u opštini Andrijevica U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata lokalne uprave, zgrada opštine Andrijevica, kancelarija broj 15, radnim danima od 09 do 12 časova, ili na web site Opštine Andrijevica www.opstinaandrijevica.me.
Rok za javni uvid i davanje primjedbi i mišljenja u pismenoj formi je do 03.juna 2020.godine na adresu Opština Andrijevica , Sekretarijat lokalne uprave,Branka Deletića bb. ili na e-mail:[email protected].
Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Sali Skupštine opštine u zgradi opštine Andrijevica, dana 28.5.2020. godine, sa početkom u 10h časova.
U nastavku možete preuzeti Obavještenje, Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja (elaborat).
Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( „Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za poslove lokalne uprave opštine Andrijevica obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta ,,Euro Asfalt“ DOO Sarajevo, DSD Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnje postrojenja za preradu agregata, čija izgradnja se planira na
kat.parceli br.213/3 i 213/5  KO Zabrđe II u Opštini Andrijevica.
U nastavku možete preuzeti ObavještenjeZahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata i Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja.
Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( „Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za poslove lokalne uprave opštine Andrijevica obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Opština Andrijevica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnje biljnog postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz naselja Andrijevica (BUPOV) , čija izgradnja se planira na
kat.parceli br.38 upisane u list nepokretnosti br.524 KO Andrijevica.
Obavještenje za javnost da je donijeto rješenje kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje biljnog postrojenja za prečišćavanje komunalnog otpada.
Sekretarijat za poslove lokalne uprave opštine Andrijevica obavještava zainteresovanu javnost da je  “Telenor”d.o.o iz Podgorice,  podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije ,,Trešnjevo“, na dijelu katastarske parcele broj 316 KO Trešnjevo I.
U nastavku možete preuzeti Obavještenje i Elaborat.
Sekretarijat za poslove lokalne uprave opštine Andrijevica OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Društvo za telekomunikacije “MTEL”d.o.o iz Podgorice, ul.Kralja Nikole 27a, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta hibridne optičko-koaksijalne mreže u opštini Andrijevica.
Ocjena Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta „Kuće voća“ u Andrijevici, koji investira Direkcija javnih radova Crne Gore. Ovdje možete preuzeti Elaborat i Obavještenje.