Главни градски архитекта врши послове управе који се односе на:

– израду политика, стратегија, пројеката и програма у циљу унапређења квалитета и културе просторног и архитектонског обликовања и стварања високовриједног изграђеног простора у граду

– спровођење Државних смјерница развоја архитектуре у односу на заштиту аутентичности простора и идентитета насеља, обезбјеђење квалитета архитектонских рјешења, унапређење визуелног квалитета објеката и насеља, обезбјеђење промоције најбоље праксе у области урбанизма и архитектуре

– давање сагласности на идејна рјешења зграде, трга и осталих јавних простора у насељу

– прописивање смјерница за усклађивање спољног изгледа објекта у поступку легализације

– доношење рјешења о усклађености легализованог објекта са смјерницама за усклађивање спољног изгледа

– давање сагласности у погледу спољног изгледа привременог објекта

– представљању локалне управе у стручном тиму за израду планских докумената за чију се територију израђује плански документ

– давање предлога смјерница за израду пројектног задатка за плански документ који доноси Министарство за јединицу локалне самоуправе

– припремање мишљења и предлога у име јединице локалне самоуправе на концепт планског документа

– учествовање у спровођењу јавне расправе за плански документ за јединицу локалне самоуправе

– припремање и израда пројектног задатка за израду урбанистичког пројекта на основу смјерница из плана генералне регулације

-вршење комуникације са осталим одјељењима у оквиру Општине, са другим институцијама, невладиним организацијама из области уређења простора и осталим субјектима укљученим у пројекте

– учествовање у припреми тендерске документације из дјелокруга Службе

– давање мишљења на нацрте одлука и других прописа које припремају други органи

– вођење првостепеног управног поступка

– управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга

– припремање извјештаја о поступању у управним стварима из своје надлежности

– вршење других послова у складу са законом, одлукама Скупштине и предсједника општине.