Ћулафић Милован, дипломирани правник

ВД Главни Администратор

Адреса:
Општина Андријевица, Бранка Делетића 64А
Телефон: 051/230-690
Фаx: 051/243-171
Е-маил: [email protected]

Nadležnosti:

  • Води другостепени поступак по жалбама , разматра притужбе грађана на рад органа локалне управе, захтијева да се старјешина органа изјасни по истима;
  • Врши надзор над радом органа локалне управе;
  • Стара се о законитом, ефикасном и економичном вршењу послова органа локалне управе;
  • Даје мишљење на  акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста органа локалне управе;
  • Разматра и даје мишљење на  програм рада органа локалне управе и извјештаја о раду органа и припрему изјашњења за Предсједника општине;
  • Предлаже и предузима мјере у циљу отклањања уочених проблема и неправилности у раду органа локалне управе;
  • Предлаже програме обуке локалних службеника и намјештеника;
    Заступа општину пред судовима;
  • Покреће поступак одговорности старјешине органа.