Шошкић Стамат, дипл. правник

ВД Секретар Скупштине општине Андријевица

Адреса: Општина Андријевица Бранка Делетића бб
Телефон: 243-203, Фах: 051/243-171
Е-маил:  [email protected]

НАДЛЕЖНОСТИ:
Организује рад и руководи службом скупштине,
стара се о обављању стручних и других послова у вези са сазивањем и одржавањем сједница скупштине и њених радних тијела,
стара се примјени одредаба Статута, Пословника о раду скупштине и других аката којима се уређује начин рада скупштине и њених радних тијела,
прати реализацију одлука и других аката скупштине,
одговоран је за вођење записника, стенограма и објављивања одлука и других општих аката скупштине и њихову дистрибуцију,
помаже предсједнику скупштине у раду,
врши и друге послове у складу са овим статутом и актима скупштине.