Opština Andrijevica će u cilju ublažavanja posledica izazvanih pandemijom korona virusa donijeti mjere koje će pomoći lokalnom stanovništvu

Opština Andrijevica će u cilju ublažavanja posledica izazvanih pandemijom korona virusa donijeti mjere koje će pomoći lokalnom stanovništvu da bi lakše prebrodili nastalu situaciju. Predsjednik Opštine sa svojim saradnicima je predložio niz ekonomskih mjera koje bi trebalo realizovati kako bi građani i privatni preduzetnici lakše prevazišli nastalu krizu. Sve ove mjere u vidu predloga Odluke na narednoj Skupštini ići će na usvajanje:

     1. Da Opština Andrijevica i DOO „Vodovod i kanalizacija“ subvencionišu potrošnju vode i upotrebu kanalizacije, za sva fizička lica (koja su na evidenciji ZZZCG i koja su u stanju socijalne potrebe ili korisnici MOP-a), i                 pravna lica ( ugostiteljski objekti koji nisu radili za vrijeme trajanja pandemije), na period od 90 dana;

2. Da Opština Andrijevica i DOO „Komunalno“ za usluge čistoće subvencionišu, za sva fizička lica (koja su na evidenciji ZZZCG i koja su u stanju socijalne potrebe ili korisnici MOP-a), i pravna lica (ugostiteljski objekti koji nisu radili za vrijeme trajanja pandemije), na period od 90 dana;

3. Oslobađaju se ugostitelji objekti lokalnih komunalnih taksi za korišćenje javnih površina (ljetnjih bašti) za 2020. godinu;

4. Oslobađaju se na period od 90 dana plaćanje naknade za pristup komercijalnim objektima za sva fizička i pravna lica koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost (ugostitelji, frizeri, kozmetičari i dr);

5. Oslobađaju se za period od 90 dana obaveze plaćanja zakupa sva fizička i pravna lica, zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost;

6. Oslobađaju se poreza na nepokretnosti registrovani poljoprivredni proizvođači, kao i oni koji započnu poljoprivrednu proizvodnju u cilju pospešivanja iste za 2020. godinu, a sve radi stimulisanja građana da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, što je u ovom trenutku prijeko potrebna;

7. Oslobađaju se taksi za licencu za 2020. godinu sva taksi udruženja i preduzetnicima koji obavljaju taksi prevoz na teritoriji opštine Andrijevica;

8. Odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica za sva fizička i pravna lica na period od 90 dana;

9. Sredstva budžetske rezerve usmjeriti na sanaciju socijalne situacije i ekonomske sanacije najugroženijih privrednih djelatnosti pogođenih novonastalom situacijom;

Sve navedene mjere važe za sva fizička lica, dok pravna lica su u obavezi da dostave zahtjev za oslobađanje koji je potrebno dostaviti putem pošte ili na imejl adresu Lokalne samouprave.

Oprema za demostracione farme i demostraciona polja

U toku je pretposlednja faza realizacije projekta: „Zeleni poslovi za bolju budućnost prekograničnog regiona Crne Gore i Kosova“, koja podrazumijeva dodatno opremanje demonstracionih polja i završetak terenske edukacije 25 odabranih farmera stočara u opštinama Andrijevica, Berane i Plav. Projekat se posebno fokusirao na edukaciji stočarskih proizvođača kroz centre za obuku gdje je u toku projekta izabrano je 25 poljoprivrednika sa teritorije pomenutih opština da učestvuje u edukativnim treninzima koji su se sprovoditi na demo farmama i demo poljima. 

Demo farme i demo polja su mjesta na kojima farmeri uče konkretne primjere od angažovanih stručnjaka o stvarima koje su im bitne u proizvodnji (kako pravilno čuvati fond krava, kako se vrši vještačka oplodnjava krava, kako se obavljaju ultrazvučni pregledi za krave, kako se štiti i kako se identifikuje mastitis, kao i kako se koristi i radi na silaži kukuruza, lucerke itd. Centrom za obuku rukovodila su stručna lica iz oblasti poljoprivrede i veterine, kao i projektni tim sastavljen od stručnjaka iz opštine Andrijevica i Unije stočarskih proizvođača sjevera Crne Gore.

Oprema koja je isporučena za demonstracione farme sastoji se od o softvera za mjerenje mlijeka i upravljanje stočnim fondom, softvera za interaktivnu bazu podataka za stoku, spremnika za osjemenjavanje, setova za tehniku vještačke oplodnje, lap top kompjutera i digitalnog foto aparata za izvještaje. Oprema za demonstrativna polja uključivala je isporuku bubanj kosilice sa valjkom za valjanje, rotacione preklopna traktorske freze, glatkim valjkom i sjemena lucerke i kukuruza za silažu na 7 h zemljišta korisnika.

Zbog postojećeg stanja u Crnoj Gori izazvanog pandemijom Korona virusa set za ultrazvučne preglede i mobilni ultrazvuk biće isporučen u narednih dva mjeseca.  Projekat je odobren od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori/Ministarstva Finansija Crne Gore. Glavni aplikant je Opština Andrijevica, sa partnerom NVO Lokalna akciona grupa „Đeravica“ iz opštine Dečani sa Kosova i koaplikantom 2 – Unija stočarskih proizvođača sjevera Crne Gore.

Ambasadorka Turske u posjeti opštini Andrijevica

Ambasadorka Turske, Songul Ozan, danas je boravila u našoj Opštini. Ambasadorku su ugostili predsjednik opštine Srđan Mašović i predsjednik skupštine Slavko Stijović . Tema sastanka bili su  projekti koji se tiču unapređenju sporta kao  i izgradnje sportske infrastrukture.

Predsjednik Mašović i ambasadorka Ozan razgovarali su i o interesovanju turskih investitora za Crnu Goru, te o saradnji na polju kulture i obrazovanja.

Na sastanku je dogovoreno da će opština Andrijevica sa turskom ambasadom pokušati da zajednički  realizuju  predložene projekte.

Zeleni poslovi za bolju budućnost prekograničnog regiona Crne Gore i Kosova: PRAKTIČNI PRIRUČNIK ZA POČETNIKE U GOVEDARSTVU

 

Projekat „Zeleni poslovi za bolju budućnost prekograničnog regiona Crne Gore i Kosova“ je otvoren za sve one koji su zainteresovani da u njemu učestvuju, bez obzira da li imaju određene uslove za bavljenje stočarstvom ili ne. Vjerujemo, da svako ko je zainteresovan posebno mladi ljudi, za djelatnost stočarstva, da unaprijedi sebi i zajednici kvalitet života, praktični priručnik bi trebalo da omogući osnovna znanja iz oblasti kojoj je namijenjen. Želja nam je da ovaj priručnik nađe i svoju praktičnu primjenu u vremenu koje dolazi.

Stočarstvo, iako težak i zahtjevan posao, može biti veoma isplativ. Kako početi posao u stočarstvu, govedarstvu? Kako zasnovati farmu muznih krava?

OVDJE MOŽETE PREUZETI PRIRUČNIK

Zeleni poslovi za bolju budućnost prekograničnog regiona Crne Gore i Kosova: Priručnik

 

Predloženi projekat je razvijen kao zajednički napor podnosioca i koaplikanata i čvrsto se zasniva na njihovim iskustvima i doprinosima svih relevantnih aktera u regionu. Glavne interesne grupe dolaze iz različitih sektora obije zemlje. Lokalne samouprave predstavljaju još jednu interesnu grupu, a ovaj projekat je u potpunosti u skladu sa lokalnim razvojnim strategijama sa obije strane granice.
Sa obije strane granice nezaposlenost je jedan od glavnih razloga za internu migraciju i emigraciju van tog područja, što negativno utiče na rast stanovništva i starosnu strukturu prekograničnog regiona. Depopulacija je posebno izražena u ruralnim i manje razvijenim područjima gdje su stope nezaposlenosti čak i veće nego u urbanim područjima. Poljoprivredne prakse su veoma slične u planinskim oblastima sa obe strane granice i postoji duga istorija trgovine između zajednica u Crnoj Gori i na Kosovu. Međutim, tokom perioda industrijalizacije u bivšoj Jugoslaviji i eksproprijacije zemljišta, poljoprivrednici su u velikoj mjeri napustili svoje tradicionalno zanimanje i migrirali u urbana područja. Iako poljoprivreda ima potencijale da postane veoma prosperitetna ekonomska aktivnost u regionu, posebno sa povećanom potražnjom tržišta zdravih i organskih proizvoda u posljednjih nekoliko godina, ipak nije prepoznata kao mogućnost zapošljavanja, a posebno ne od strane mladih. Jedan od razloga je neadekvatno obrazovanje za vještine bavljenja stočarstvom radno sposobnog stanovništva koje nema ni teorijska ni praktična znanja o poljoprivredi. Predloženi projekat ima za cilj da razvije prakse kontinuiranog učenja koje imaju za rezultat poboljšanje vještina zaposlenih u poljoprivrednom sektoru (Specifični cilj). Ovaj cilj se postiže sprovođenjem niza aktivnosti koje su usmjerene na postojeće i nove poljoprivrednike, lokalne uprave i preduzeća koja se bave poljoprivredom.

U nastavku možete preuzeti priručnik.

Zeleni poslovi za bolju budućnost prekograničnog regiona Crne Gore i Kosova

Ukratko o projektu:

 

Projekat je odobren od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori/Ministarstva Finansija Crne Gore. Glavni aplikant je Opština Andrijevica, sa partnerom NVO Lokalna akciona grupa „Đeravica“ iz opštine Dečani sa Kosova i koaplikantom 2 – Unija stočarskih proizvođača sjevera Crne Gore.

Naziv projekta Zeleni poslovi za bolju budućnost prekograničnog regiona Crne Gore i Kosova
Mjesto/aktivnosti Crna Gora: područje opština Andrijevica, Berane i Plav

Kosovo: Područje opšine Dečani

Glavni aplikant Opština Andrijevica
Partner sa Kosova NVO Lokalna akciona grupa Đeravica
Koaplikant 2 Unija stočarskih proizvođača sjevera Crne Gore
Cilj i specifični ciljevi projekta Opšti cilj: Ojačati i iskoristiti poljoprivredni sektor prekograničnog regiona kao pokretač održivog zapošljavanja i samozapošljavanja

Specifični cilj: Razviti kontinuirane prakse učenja u cilju poboljšanja vještina zaposlenih u poljoprivrednom sektoru

Glavne aktivnosti projekta 1.1 Mapiranje poljoprivrednih/stočarskih resursa u ciljnim opštinama

1.2 Kreiranje poslovnih modela za nove poljoprivrednike

1.3 Promovisanje zapošljavanja u poljoprivredi

2.1 Osnivanje centara za obuku

2.2 Obrazovne obuke za poljoprivrednike

2.3 Studijske posete farmama na Kosovu i u Crnoj Gori

3.1 Organizacija prekogranične konferencije za zainteresovane strane

3.2 Organizacija poljoprivrednog sajma

3.3 Dizajn i distribucija promotivnog materijala

Rezultati projekta R1 Identifikovani i promovisani resursi za zapošljavanje u poljoprivredi

R2 Unaprijeđeni tehnički kapaciteti poljoprivrednika sjevera Crne Gore

R3 Javnosti i preduzećima iz prekograničnog regiona promovisani poljoprivredni proizvodi

Trajanje Projekat traje 18 mjeseci
Novčana sredstva Ukupna sredstva – 262445,32
Partneri – 39383, 00 €
EU finansira – 223062,32

Predloženi projekat je razvijen kao zajednički napor podnosioca i koaplikanata i čvrsto se zasniva na njihovim iskustvima i doprinosima svih relevantnih aktera u regionu. Glavne interesne grupe dolaze iz različitih sektora oba regiona. Lokalne samouprave predstavljaju još jednu interesnu grupu, a ovaj projekat je u potpunosti u skladu sa lokalnim razvojnim strategijama sa obje strane granice.

Sa obje strane granice nezaposlenost je jedan od glavnih razloga za internu migraciju i emigraciju van tog područja, što negativno utiče na rast stanovništva i starosnu strukturu prekograničnog regiona. Depopulacija je posebno izražena u ruralnim i manje razvijenim područjima gdje su stope nezaposlenosti značajno veće čak i veće nego u urbanim područjima. Poljoprivredne prakse su veoma slične u planinskim oblastima sa obe strane granice i postoji duga istorija trgovine između zajednica u Crnoj Gori i na Kosovu. Međutim, tokom perioda industrijalizacije u bivšoj Jugoslaviji i eksproprijacije zemljišta, poljoprivrednici su u velikoj mjeri napustili svoje tradicionalno zanimanje i migrirali u urbana područja. Iako poljoprivreda ima potencijale da postane veoma prosperitetna ekonomska aktivnost u regionu, posebno sa povećanom potražnjom tržišta zdravih i organskih proizvoda u posljednjih nekoliko godina, ipak nije prepoznata kao mogućnost zapošljavanja, a posebno ne od strane mladih. Jedan od razloga je neadekvatno obrazovanje za vještine bavljenja stočarstvom radno sposobnog stanovništva koje nema ni teorijska ni praktična znanja o poljoprivredi.

Predloženi projekat ima za cilj da razvije prakse kontinuiranog učenja koje imaju za rezultat poboljšanje vještina zaposlenih u poljoprivrednom sektoru (Specifični cilj). Ovaj cilj se postiže sprovođenjem niza aktivnosti koje su usmjerene na postojeće i nove poljoprivrednike, lokalne uprave i preduzeća koja se bave poljoprivredom.

Promocija stočarstva kao grane poljoprivrede i kao zdrave poslovne prilike zasnovane na izvorima regiona nam je prioritet. Promocija će biti usmjerena naročito na mlade ljude sa ciljem da pobudi interesovanje za bavljenje poljoprivredom kao oblikom zapošljavanja i samozapošljavanjem.

Ministarka Marija Vučinović boravila u radnoj posjeti opštini Andrijevica

Ministarka je obišla opštinu Andrijevica, gdje je sa predsjednikom opštine Srđanom Mašovićem, savjetnikom predsjednika za investicije i razvojne projekte Miodragom Ivanovićem i komandirom Službe zaštite i spašavanja Radulem Dedovićem razgovarala o tekućim problemima u ovoj opštini, pohvalivši rad Službe zaštite i spašavanja, koja radi na primjeni preventivnih mjera, u dijelu smanjenja rizika od nastanka većih šteta prouzrokavane elementarnih nepogodama.

Takođe je predstavnik Ministarstva poljoprivrede, informisao o benefitima, koje po raznim osnovama daje resorno ministarstvo i ukazao na mogućnosti osiguranja poljoprivrednih dobara, imajući u vidu činjenicu da većina odštetnih zahtjeva, potiče od poljopivrednih gazdinstava.

Bošković sa Mašovićem: Priprema izgradnje kasarne ,,Miljan Vukov Vešović” teče planiranim tokom i dinamikom

                                 Ministar odbrane mr Predrag Bošković i zamjenik načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, pukovnik Svetozar Brajković sa saradnicima, posjetili su danas Opštinu Andrijevica gdje su se sreli sa tamošnjim opštinskim rukovodstvom, na čelu sa predsjednikom opštine, Srđanom Mašovićem.

Tema razgovora bila je buduća kasarna ,,Miljan Vukov Vešović”.

Konstatovano je da priprema njene izgradnje teče planiranim tokom i dinamikom.

Ministar Bošković i predstavnici Vojske Crne Gore informisali su predsjednika Mašovića i andrijevačko rukovodstvo o aktivnostima na pripremi tehničke dokumentacije za buduću kasarnu, koja podrazumijeva završetak eksproprijacije i izradu glavnog projekta.

Bošković je još jednom naglasio značaj kasarne u Andrijevici za taj dio Crne Gore, ali i za cijelu državu, budući da se VCG na taj način pozicionira u krajevima gdje ima dugu i slavnu tradiciju.

Mašović je istakao da će opština Andrijevica učiniti sve da se projekat realizuje u zadatom roku i na najbolji mogući način, jer buduća kasarna VCG, kako je naglasio, za tu opštinu predstavlja kapitalni projekat koji će donijeti prosperitet i nova radna mjesta.

Kapacitet buduće kasarne “Miljan Vukov Vešović” biće između 150 i 200 vojnika.

Potpredsjednik Simović u Andrijevici: Ubrzati radove na izgradnji Kuće voća

Nakon što je u Bijelom Polju predstavio ohrabrujuće rezutate IPARD javnog poziva za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović, koji se nalazi u četvodnevnoj posjeti Sjeveru, posjetio je danas i Andrijevicu.

Tom prilikom, u Andrijevici je obišao radove na izradnji Kuće voća, zajedno sa predsjednikom Opštine Srđanom Mašovićem, direktorom Uprave javnih radova Rešadom Nuhodžićem, sa saradnicima, kao i predstavnicima izvođača radova.

Potpredsjednik Simović je iskazao potrebu da se radovi na izgradnji Kuće voća ubrzaju, jer, kako je kazao, postoje pretpostavke za uspješnu realizaciju projekta, kroz obezbijeđena sredstva u kapitalnom budžetu u iznosu od 1,3 miliona eura, za prošlu i ovu godinu.

„Tokom prošle godine sam bio ovdje i uvjerio se u dobru dinamiku početnih radova. Danas želimo da pošaljemo poruku da treba ubrzati građevinske radove“, kazao je Simović.

Veoma je važno, kako je istakao, da su pokrenute i aktivnosti na razradi tehnološkog projekta i treba sinhronizovati građevinske radove sa konačnim rješenjima u tehnološkom projektu.

Prema riječima Simovića,  obezbijeđena su sredstva za nabavku opreme, kroz MIDAS projekat koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom.

Potpredsjednik je ponovio da će Kuća voća biti nova vrijednost za Andrijevicu i dobro za brojne, vrijedne poljoprivredne proizvođače, prije svega voćare sa područja Andrijevice i šire, kroz stvaranje mogućnosti za otkup i dodate vrijednosti kroz preradu.  Kuća voća, kako je dodao, biće ne samo razvojni impuls za poljopriverdu, već i svojevrsna turistička atrakcija ovog područja.

Potpredsjednik Simović je danas započeo četvorodnevnu radnu posjetu Sjeveru Crne Gore, sa ciljem neposrednog praćenja realizacije i sagledavanja rezultata udruženih napora za razvoj sektora poljoprivrede, koje ulaže Vlada, zajedno sa našim EU partnerima, vrijednim domaćinima i preduzetnicima i odgovornim lokalnim samoupravama.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja