Ukratko o projektu:

 

Projekat je odobren od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori/Ministarstva Finansija Crne Gore. Glavni aplikant je Opština Andrijevica, sa partnerom NVO Lokalna akciona grupa „Đeravica“ iz opštine Dečani sa Kosova i koaplikantom 2 – Unija stočarskih proizvođača sjevera Crne Gore.

Naziv projekta Zeleni poslovi za bolju budućnost prekograničnog regiona Crne Gore i Kosova
Mjesto/aktivnosti Crna Gora: područje opština Andrijevica, Berane i Plav

Kosovo: Područje opšine Dečani

Glavni aplikant Opština Andrijevica
Partner sa Kosova NVO Lokalna akciona grupa Đeravica
Koaplikant 2 Unija stočarskih proizvođača sjevera Crne Gore
Cilj i specifični ciljevi projekta Opšti cilj: Ojačati i iskoristiti poljoprivredni sektor prekograničnog regiona kao pokretač održivog zapošljavanja i samozapošljavanja

Specifični cilj: Razviti kontinuirane prakse učenja u cilju poboljšanja vještina zaposlenih u poljoprivrednom sektoru

Glavne aktivnosti projekta 1.1 Mapiranje poljoprivrednih/stočarskih resursa u ciljnim opštinama

1.2 Kreiranje poslovnih modela za nove poljoprivrednike

1.3 Promovisanje zapošljavanja u poljoprivredi

2.1 Osnivanje centara za obuku

2.2 Obrazovne obuke za poljoprivrednike

2.3 Studijske posete farmama na Kosovu i u Crnoj Gori

3.1 Organizacija prekogranične konferencije za zainteresovane strane

3.2 Organizacija poljoprivrednog sajma

3.3 Dizajn i distribucija promotivnog materijala

Rezultati projekta R1 Identifikovani i promovisani resursi za zapošljavanje u poljoprivredi

R2 Unaprijeđeni tehnički kapaciteti poljoprivrednika sjevera Crne Gore

R3 Javnosti i preduzećima iz prekograničnog regiona promovisani poljoprivredni proizvodi

Trajanje Projekat traje 18 mjeseci
Novčana sredstva Ukupna sredstva – 262445,32
Partneri – 39383, 00 €
EU finansira – 223062,32

Predloženi projekat je razvijen kao zajednički napor podnosioca i koaplikanata i čvrsto se zasniva na njihovim iskustvima i doprinosima svih relevantnih aktera u regionu. Glavne interesne grupe dolaze iz različitih sektora oba regiona. Lokalne samouprave predstavljaju još jednu interesnu grupu, a ovaj projekat je u potpunosti u skladu sa lokalnim razvojnim strategijama sa obje strane granice.

Sa obje strane granice nezaposlenost je jedan od glavnih razloga za internu migraciju i emigraciju van tog područja, što negativno utiče na rast stanovništva i starosnu strukturu prekograničnog regiona. Depopulacija je posebno izražena u ruralnim i manje razvijenim područjima gdje su stope nezaposlenosti značajno veće čak i veće nego u urbanim područjima. Poljoprivredne prakse su veoma slične u planinskim oblastima sa obe strane granice i postoji duga istorija trgovine između zajednica u Crnoj Gori i na Kosovu. Međutim, tokom perioda industrijalizacije u bivšoj Jugoslaviji i eksproprijacije zemljišta, poljoprivrednici su u velikoj mjeri napustili svoje tradicionalno zanimanje i migrirali u urbana područja. Iako poljoprivreda ima potencijale da postane veoma prosperitetna ekonomska aktivnost u regionu, posebno sa povećanom potražnjom tržišta zdravih i organskih proizvoda u posljednjih nekoliko godina, ipak nije prepoznata kao mogućnost zapošljavanja, a posebno ne od strane mladih. Jedan od razloga je neadekvatno obrazovanje za vještine bavljenja stočarstvom radno sposobnog stanovništva koje nema ni teorijska ni praktična znanja o poljoprivredi.

Predloženi projekat ima za cilj da razvije prakse kontinuiranog učenja koje imaju za rezultat poboljšanje vještina zaposlenih u poljoprivrednom sektoru (Specifični cilj). Ovaj cilj se postiže sprovođenjem niza aktivnosti koje su usmjerene na postojeće i nove poljoprivrednike, lokalne uprave i preduzeća koja se bave poljoprivredom.

Promocija stočarstva kao grane poljoprivrede i kao zdrave poslovne prilike zasnovane na izvorima regiona nam je prioritet. Promocija će biti usmjerena naročito na mlade ljude sa ciljem da pobudi interesovanje za bavljenje poljoprivredom kao oblikom zapošljavanja i samozapošljavanjem.