• 2019-09-13
  • 12:13

Sekretarijat lokalne uprave Opština Andrijevica, na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 8 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i Odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta broj 032-220/2019-0455 od 14.08.2019. godine, objavljuje javne oglase za popunu radnih mjesta:

  1. Samostalni savjetnik 3 za budzet i trezorsko poslovanje
  2. Visi savjetnik 3 za odnose sa javnostima i protokol
  3. Visi savjetnik 3 za radne odnose i poslove zastite na radu
  4. Visi savjetnik 3 za razrez kontrolu i naplatu lokalnih prihoda
  5. Visi savjetnik 3 za sluzbenicke odnose i upravljanje kadrovima