• 2019-04-05
  • 12:56

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( „Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za poslove lokalne uprave opštine Andrijevica OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost
da je nosilac projekta Opština Andrijevica , podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnje biljnog postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz naselja Andrijevica (BUPOV) , čija izgradnja se planira na kat.parceli br.38 upisane u list nepokretnosti br.524 KO Andrijevica.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata lokalne uprave, zgrada opštine Andrijevica,
kancelarija broj 15, radnim danima od 09 do 13 časova.

Javni uvid i davanje primjedbi i mišljenja zainteresovani mogu davati u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja u dnevnom listu u pisanoj formi, na adresu Opština Andrijevica, Sekretarijat lokalne uprave,Branka Deletića bb. ili na e-mail: [email protected]

Dokumentacija:

  1. Obavjestenje BUPOV
  2. Prijava BUPOV Andrijevica

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE LOKALNE UPRAVE