• 2018-07-27
  • 13:00

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”,br.002/18) i člana 3 Odluke o pristupanju izradi  Statuta Opštine Andrijevica (“‚Službeni list CG – opštinski propis”i, br.010/18 ), Komisija za izradu Nacrta Statuta Opštine Andrijevica, utvrđuje

 

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

 

  1. Javna rasprava o Nacrtu Statuta Opštine Andrijevica, počinje objavljivanjem Javnog poziva za učešće u raspravi, na internet stranici Opštine Andrijevica;
  2. Nacrt navedenog Statuta objaviće se na sajtu Opštine Andrijevica opstinaandrijevica.me;
  3. Javna rasprava trajaće 15 dana, a sprovest će je Komisija za izradu Statuta opštine Andrijevica;
  4. Centralna javna rasprava održat će se dana 27.07. 2018. godine, u sali Skupštine opštine, sa početkom u 10  časova;
  5. Pozivaju se građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i pravna lica, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Statuta Opštine Andrijevica;
  6. Predlozi, sugestije, primjedbe i komentari na Nacrt Statuta Opštine Andrijevica, mogu se dostaviti Komisiji za izradu Nacrta Statuta Opštine Andrijevica, u pisanoj ili elektronskoj formi, ul. ‚‚Branka Deletića‚‚ b b, kao i na e-mail  [email protected]
  7. Komisija za izradu Nacrta Statuta Opštine Andrijevica će razmotriti predloge, sugestije, primjedbe i komentare učesnika javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U nastavku možete preuzeti Nacrt Statuta Opštine Andrijevica.