• 2019-08-06
  • 08:47

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( „Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za poslove lokalne uprave opštine Andrijevica OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Opština Andrijevica , podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju biljnog postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz naselja Andrijevica (BUPOV) , čija izgradnja se planira na kat.parcelama br.36,37,38,39 i 40 KO Andrijevica.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata lokalne uprave, zgrada opštine Andrijevica, kancelarija broj 15, radnim danima od 09 do 13 časova, ili na web site Opštine Andrijevica www.opstinaandrijevica.me
Rok za javni uvid i davanje primjedbi i mišljenja u pismenoj formi je do 05.avgusta 2019.godine na adresu Opština Andrijevica, Sekretarijat lokalne uprave, Branka Deletića bb. ili na e-mail: [email protected].
Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Sali Skupštine opštine u zgradi opštine Andrijevica, dana 01.8.2019. godine, sa početkom u 10h časova.

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE LOKALNE UPRAVE