• 2017-08-01
  • 08:54

Na osnovu člana 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (,,Službeni list CG“, broj 20/14 – opštinski propisi), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisuje Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO za 2017. godinu. U nastavku je konkursna dokumentacija: